Voorwaarden

VOORWAARDEN

1. Definities

1.1. Onder 'verhuurder' wordt in deze voorwaarden verstaan: Partyverhuur.nu

1.2. Onder 'huurder' wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden of te dien einde met verhuurder in onderhandeling is.

1.3. Onder 'partijen' wordt in deze voorwaarden verstaan:

verhuurder en huurder.

1.4. Onder 'Huurperiode' wordt in deze voorwaarden verstaan:

In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.

2. Algemeen

2.1. Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van verhuurder geschieden uitsluitend onder toepassing van de Algemene Voorwaarden.

2.2. Indien verhuurder materiaal verhuurt, geschiedt dit uitsluitend navolgende voorwaarden.

2.3. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. De huurder dient verhuurder te allen tijde te vrijwaren van aanspraken van derden.

2.4. Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden en geldt als orderbevestiging.

2.5. De huurder dient verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken die derden menen te kunnen laten

gelden op het materiaal, evenals van beslag, andere bezwarende of uitvoerende maatregelen, deurwaarderexploten, enz.

3. Huurtermijnen en -tarieven.

3.1. In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.

3.2. Het huurtarief is bepaald op gebruik van het materiaal in Nederland.

3.3. De verhuurder behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen, ook als deze wijzigingen te voorzien waren ten tijde van het aanvaarden

van het gehuurde.

3.4. Prijswijzigingen worden door de verhuurder tenminste twee weken voor ze ingaan schriftelijk aan de huurders opgegeven. De huurovereenkomst wordt voortgezet onder gebruikmaking van de gewijzigde tarieven.

3.5. Bij annulering wordt 10% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.

3.6. Bij annulering binnen zeven dagen voor de gebruiksdatum wordt 50% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal

4.1. Het materiaal wordt door verhuurder in reine en goed bruikbare staat geleverd. Huurder zal het materiaal in goede staat houden en

er voor zorgen als een goed huisvader. Na gebruik zal huurder het materiaal in reine en goede staat terugleveren aan verhuurder.

4.2. De huurder zal te allen tijde de gebruiksinstructies voor het materiaal nauwgezet in acht nemen en enkel gebruik maken van het materiaal

voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met gebruiksinstructies en/of geschiktheid van het materiaal

voor het gebruik dat de huurder wenst te maken, dient de huurder vooraf verhuurder te raadplegen.

5. Materiaal beschikbaar voor verhuur

5.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op materiaal dat verhuurder in voorraad heeft.

5.2. Indien het aangevraagde materieel niet uit voorraad leverbaar is, kan verhuurder desgewenst bemiddelen om het aangevraagde materiaal te verkrijgen bij derden. In voorkomend geval zullen dan de voorwaarden en huurtarieven van de betrokken derde gelden.

5.3. In geval dat door bemiddeling van verhuurder via derden wordt verhuurd waarbij de huurtarieven en de huurvoorwaarden van die derde in

aanvulling op de voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn zal verhuurder geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, aanvaarden.

6. Transport

6.1. De kosten verbonden aan het transport van het materiaal zijn voor rekening van de huurder, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming

.

Bezorgkosten per 1 April 2022 €12,50 in Houten  Afhalen kan natuurlijk ook ;)   daarbuiten wordt een bedrag van 0,85 cent per gereden km in rekening gebracht

6.2. Tenzij de goederen door de verhuurder worden getransporteerd, draagt de verhuurder het transportrisico.

7. Onderverhuring en overdracht van recht

7.1. Behalve na voorafgaand schriftelijk akkoord van verhuurder mag het gehuurde materiaal niet worden onderverhuurd, worden uitgeleend of worden verplaatst naar een andere locatie.

7.2. De huurder kan zijn rechten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaand akkoord van verhuurder.

8. Onderhoud en herstellingen

8.1. De huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan het materiaal, ook niet om het geschikt te maken voor de

doeleinden waartoe de huurder het materiaal wenst aan te wenden.

8.2. De plaats waar het materiaal in gebruik is, zal te allen tijde toegankelijk zijn voor personeel of aangestelde van verhuurder belast met

controle of herstelwerkzaamheden. Wachttijden ontstaan door het om enigerlei rede niet bereikbaar zijn van het materiaal vallen ten laste

van de huurder.

8.3. De huurder brengt verhuurder onverwijld op de hoogte van elke storing in het normaal functioneren van het materiaal en van alle nodige,

zelfs niet dringende, herstellingen die zullen moeten worden uitgevoerd.

8.4. Alle kosten die verband houden met herstelling en vervanging van onderdelen en die geen betrekking hebben op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.

8.5. De huurder zal verhuurder toelaten alle herstellingen of vervangingen uit te voeren of laten uitvoeren die verhuurder nodig acht, tenzij

verhuurder er uitdrukkelijk in toestemt dat de huurder de herstellingen zelf uitvoert of laat uitvoeren.

9. Verzekering

9.1. De huurder draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materiaal van toepassing zijn.

9.2. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan en door het materiaal. In voorkomende gevallen zal huurder verhuurder zonodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal of veroorzaakt door werkzaamheden

uitgevoerd met het materiaal. De huurder zal verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen voor alle aanspraken tegen verhuurder

voortvloeiend uit het gebruik van het materiaal.

10.2. Indien de huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden onder deze overeenkomst na te komen, zullen alle kosten van Verhuurder

voortvloeiend uit dit in gebreke blijven, inclusief de gerechtskosten en de kosten van raadsman, ten laste vallen van de huurder.

10.3. Indien huurder schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder jegens huurder is de aansprakelijkheid van verhuurder uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de huurpenningen over de periode dat huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde.

11. Facturatie

11.1. De betaling is bij levering direct na ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. verhuurder kan legitimatie en eventueel een borgsom verlangen.

11.2. De betalingen zijn in Euro’s , netto en zonder discontokosten.

11.3. Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden met het invorderen.

11.4. Verhuurder heeft het recht bij betalingsachterstand het gehuurde bij huurder terug te halen.

12. Geschillen

12.1. Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing al naar gelang de plaats van vestiging van de huurder. Is deze buiten de Benelux gevestigd, dan geldt het Nederlands recht.